Hvordan regnes stemmer?
August 3, 2021
By-Author
This is some text inside of a div block.

Om en beslutning i generalforsamlingen skal vedtas eller avslås beror på stemmene til aksjonærene. Nedenfor beskrives fremgangsmåten for beregningen av stemmer, samt spesifikke krav til flertall for ulike avgjørelser. Benytter du deg av Caplist gjøres disse beregningene automatisk. 

Reglene om flertallskrav kan oppleves vanskelige og detaljerte, derfor kan du alltid ta kontakt med vårt team for råd og oppfølging gjennom prosessen. Kontakt oss her. 

I generalforsamlingen kan man velge mellom å stemme for et forslag, stemme imot eller avstå fra å stemme. Det er kun de avgitte stemmene, altså stemmer for eller imot et forslag som danner stemmegrunnlaget. Aksjonærene som velger å ikke møte eller avstå fra å stemme på forslaget vil ikke danne stemmegrunnlaget. 

Stemmene for og imot en beslutning danner til sammen 100% av stemmene avgitt i en beslutning. For å vite om beslutningen skal vedtas eller avslås, må andelen stemmer for og stemmer imot deles på totalt antall stemmer for og imot. Beslutningen vedtas hvis stemmene for oppfyller flertallskravet, og avslås hvis ikke.

Eksempel

   

Hvilket flertallskrav gjelder for ulike sakstyper?  

Aksjeloven har ulike flertallskrav avhengig av sakstype. Aksjeloven setter minimumskrav til flertallet, men selskapet kan selv i sine vedtekter ha strengere krav enn lovgivningen. Hovedsakelig skiller aksjeloven mellom:

  1. Simpelt flertall 
  2. Kvalifisert flertall 
  3. Ni tidels-flertall
  4. Enstemmighet 

Simpelt flertall:

Aksjelovens alminnelige flertallskrav er simpelt flertall og innebærer at over 50% av de avgitte stemmene for å vedta en beslutning i generalforsamlingen. 


Andre flertallskrav:

Som nevnt over er det i henhold til aksjeloven strengere flertallskrav enn simpelt flertall for visse sakstyper. Dette gjelder f.eks. vedtektsendringer, beslutninger som vil påvirke en aksjeeiernes rett til utbytte eller øke deres forpliktelser overfor selskapet. På Caplist kan du bygge opp dine agenda med forhåndsutfylte vedtak og stemmekrav blant de vanligste sakene. Er du i tvil om hvilket flertallskrav som gjelder for en bestemt sak kan du kontakte oss på chatten for en nærmere avklaring.